Slovník

VŠEOBECNÉ VÝRAZY:
BU – válka, boj, válečný, bojový.
BUSHI – (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty – samuraje.
BUSHIDO – (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost.
BUDO – (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění.
BUJUTSU – (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu.
BUGEI – válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu.
BUJIN – válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bush.
BUKE – válečnická rodina, válečnický klan.
DÓ – cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění.
RYU – (rjů) škola, směr, styl.
DÓJÓ – (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu.
HONBU DOJO – (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy.
BUDOKAN – centrum pro výuku budo.
BUDOKA – ten kdo cvičí bojová umění, tedy bud.
KARATEKA – ten kdo cvičí karat.
AIKIDOKA – ten kdo cvičí aikid.
JUDOKA – (džudoka) ten kdo cvičí jud.
KENDOKA – ten kdo cvičí kendo.
NINJA – (nindža) adept ninjutsu.
GI, DOGI – oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono.
KARATEGI – oblek na cvičení karate.
JUDOGI – (džudogi) oblek na cvičení judo.
OBI – pás nošený ke gi.
HAKAMA – široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi.
KYU – (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého.
DAN – mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem.
YUDANSHA – (judanša) nositel technického stupně dan.
MUDANSHA – (mudanša) doslova bez danu (mu – nic), cvičenec který není nositelem stupně dan.
RENSHI – (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan.
KIOSHI – (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan.
HANSHI – (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan.
SHIHAN – (šihan) mistr.
SENSEI – (sensej) učitel, oslovení učitele – instruktora v bojovém umění.
SEMPAI – (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor.
KOHAI – (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník.
KAMIZA – čestné místo v dójó.
SHINZA – čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem.
ZANSHIN – (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.
KI – vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka.
KIME – ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do tohoto jediného bodu.
KIAI – bojový výkřik.
MAAI – (maaj) vzdálenost mezi soupeři.
KIHON – základní techniky.
KIHON IDO – cvičení základní techniky v pohybu.
KATA – forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku.
KUMITE – cvičení s partnerem, zápas.
YAKUSOKU KUMITE – (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob.
JIYU KUMITE – (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas.
KIHON KUMITE – základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu.
IPPON KUMITE – kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí.
KIHON IPPON KUMITE – základní kumite na jeden krok.
GOHON KUMITE – kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok.
OKURI KUMITE – kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem.
HAPPO KUMITE – kumite proti více útočníkům.
RANDORI – cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite.
SHIAI – (šaj) utkání, soutěžní zápas.
SUN DOME – zastavení útoku těsnš před cílem.
BUNKAI – aplikace technik se soupeřem v kata.
EMBUSEN – linie pohybu, půdorys v kata.
MAE – dopředu.
YOKO – (joko) stranou.
USHIRO – (uširo) dozadu.
MIGI – pravý, vpravo.
HIDARI – levý, vlevo.
GYAKU – (gjaku) opačný, protilehlý.
IRIMI – vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř.
SUWARI – v kleče, v sedě.
SEIZA – (sejza) sed klečmo na patách.
REI – (rej) pozdrav prováděný úklonou.
SENSEINI REI – pozdrav učiteli.
SHOMENNI REI – pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu.
SHINZANI REI – pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó.
OTAKANI REI – vzájemný pozdrav s partnerem.
RICU REI – pozdrav v postoji.
ZA REI – pozdrav v sedu klečmo na patách.
TORI – ten který provádí techniku, ten kdo útočí.
BOGYO – obrana.
KOKYU HO – (kokju hó) dechová cvičení.
MISOGI – doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení.
NOGARE – způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki.
IBUKI – způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla.
TEGATANA – takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč.
TAMESHI VARI – přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem.
TAMESHI GIRI – sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem.
TATAMI – žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy.
MAKIWARA – úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.

ČÁSTI TĚLA:
TAI – tělo.
MEN – hlava, čelo.
YOKOMEN – (jokomen) spánek.
SHOMEN – (šómen) 1. čelo, 2. čelní strana.
MUNE – hrudník.
HARA – podbřišek.
SEIKA TANDEN – oblast podbřišku asi na dva prsty pod pupkem, pomyslný střed těla.
GOSHI – (goši) bok. Občas psáno (Koshi/Koshi kamae).
TE – 1. ruka, 2. původní název pro karate, který znamenal ruku.
SEIKEN – (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí.
URAKEN – hřbet zavřené pěsti, také označení úderu který se touto úderovou plochou provádí.
TETSUI – malíková strana zavřené pěsti, tzv. pěst kladivo.
KENTSUI – jiný výraz pro tetsui.
SHUTSUI – (šutsui) tzv. pěst kladivo, jiný výraz pro tetsui.
TEISHO – (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky.
SHOTEI – (šotej) dlaň otevřené ruky, jiný název pro teisho.
HAISHU – (hajšu) hřbet otevřené ruky.
SHUTO – (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka.
HAITO – (hajto) palcová hrana otevřené ruky.
SEIRYUTO – (seirjutó) začátek malíkové hrany za zápěstím, tzv. volská čelist.
NUKITE – špičky natažených prstů, takzvaná ruka – kopí.
IPPON NUKITE – špička nataženého ukazováčku, tzv. jednoprstá ruka kopí.
NIHON NUKITE – špičky nataženého ukazováčku a prostředníčku, tzv. dvouprstá ruka kopí.
YONHON NUKITE – (jonhon nukite) špičky natažených prstů ukazováčku až malíčku, tzv. čtyřprstá ruka kopí.
HIRAKEN – tzv. poloviční pěst, klouby prstů jen napůl zavřené pěsti.
IPPONKEN – pěst s vysunutým kloubem ukazováku, tzv. jednokloubová pěst.
NAKADAKA IPPONKEN – pěst s vysunutým kloubem prostředníku, tzv. jednokloubová pěst prostředníku.
KAKUTO – vnější strana dovnitř ohnutého zápěstí.
KUMADE – dlaň včetně skrčených prstů, tzv. medvědí tlapa.
WASHIDE – ( wašide ) špičky prstů sevřených do špetky, tzv. orlí ruka, orlí zobák.
KEITO – hrana ruky od zápěstí k palci, tzv. kuřecí hřebínek.
KEN – zavřená pěst.
KAISHO – (kajšó) otevřená ruka.
KOTE – zápěstí.
WAN – paže, respektive předloktí, jiný výraz pro ude.
WANTO – meč paže, předloktí, jiný výraz pro ude.
SHUBO – předloktí, doslova hůl paže, jiný výraz pro wanto.
UDE – předloktí, jiný výraz pro wanto.
HAIWAN – horní strana (hřbet) paže, respektive hřbet předloktí.
GAIWAN – vnější strana paže, respektive vnější strana předloktí.
NAIWAN – vnitřní strana paže, respektive vnitřní strana předloktí.
SHUWAN – (šůwan) spodní strana paže, respektive spodní strana předloktí.
EMPI – loket, úder loktem.
HIJI – (hidži) loket, jiný výraz pro empi.
KOSHI – (koši) bříško chodidel za prsty.
JOSOKUTEI – (džósokutei) tzv. zvednutá noha, jiný výraz pro koshi.
SOKUTO – malíková hrana nohy, tzv. mečová noha.
KAKATO – pata.
ENSHO – (enšo) kulatá pata, jiný výraz pro kakato.
HAISOKU – (hajsoku) nárt.
SOKUTEI – chodidlo.
TSUMASAKI – špičky prstů nohou.
HIZA, HIZAGASHIRA – koleno.
SHITTSUI – (šitcui) koleno, jiný výraz pro hiza, doslova kolenní kladivo.
JODAN – (džódan) horní pásmo – hlava a krk.
CHUDAN – (čůdan) střední pásmo – od pasu ke krku.
GEDAN – spodní pásmo – od pasu dolů.

NÁZVY POSTOJŮ:
ZENKUTSU DACHI – (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu.
NEKOASHI DACHI – (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku.
NEKOASHI DACHI SHOMEN – (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu.
NEKOASHI DACHI HANMI – (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany.
NEKOASHI DACHI MAHANMI – (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu.
KIBA DACHI – (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.
SHIKO DACHI – (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni.
NAIFANCHI DACHI – (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi.
TATESEISHAN DACHI – (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou.
YOKOSEISHAN DACHI – (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu.
KOKUTSU DACHI – (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj.
SANCHIN DACHI – (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin.
FUDO DACHI – (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj.
HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce.
MUSUBI DACHI – (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný).
HEISOKU DACHI – (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný).
HEIKO DACHI – (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen.
HACHIJI DACHI – (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven.
SOTO HACHIJI DACHI – (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi.
UCHI HACHIJI DACHI – (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi.
KOSA DACHI – (kosa dači) postoj se zkříženými nohami.
SAGI ASHI DACHI – (sagi aši dači) postoj na jedné noze.
RENOJI DACHI – (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L.
TEIJI DACHI – (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T.

NÁZVY KRYTŮ:
JODAN UKE – (džódan uke) kryt na horní pásmo.
CHUDAN UKE – (čudan uke) kryt na střední pásmo.
GEDAN UKE – kryt na spodní pásmo.
AGE UKE – druh krytu na horní pásmo.
SOTO UKE – vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke.
UCHI UKE – (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke.
SHUTO UKE – (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou.
TATE SHUTO UKE – (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze.
GEDAN BARAI – doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo.
MAWASHI UKE – (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou.
JUJI UKE – (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou.
MOROTE UKE – dvojitý kryt podpořený druhou rukou.
OSAE UKE – kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky.
TE OSAE UKE – kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke.
OTOSHI UKE – (otoši uke) kryt sražením dolů.
KAKE UKE – kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku.
SHUTO KAKE UKE – (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky.
TEKUBI KAKE UKE – kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem.
KAKIWAKE UKE – dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením.
KAKIWAKE SHUTO UKE – (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou.
UDE UKE – kryt předloktím.
SOTO UDE UKE – vnější kryt předloktím.
UCHI UDE UKE – (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím.
HAISHU UKE – (hajšu uke) kryt hřbetem ruky.
TEISHO UKE – (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní.
NAGASHI UKE – (nagaši uke) plynulý kryt smetením – odchýlením.
HAIWAN NAGASHI UKE – (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.
TE NAGASHI UKE – (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní).
SEIRYUTO UKE – kryt hranou ruky seiryuto.
KEITO UKE – kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím.
SUKUI UKE – kryt podebráním, popotažením, zachycením.
SHO SUKUI UKE – (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní.
MAEUDE DEAI OSAE UKE – kryt stlačením předloktí.
MAEUDE HINERI UKE – kryt otočením předloktí.
SOKUMEN AWASE UKE – kombinovaný kryt oběma rukama stranou.
TEISHO AWASE UKE – dvojitý kryt spojenými dlaněmi.
TSUKAMI UKE – kryt držením.
RYOSHO TSUKAMI UKE – kryt držením oběma rukama.
SOKUTEI MAWASHI UKE – obloukový kryt chodidlem.
SOKUTEI OSAE UKE – kryt stlačením chodidlem.
SOKUTO OSAE UKE – kryt stlačením hranou nohy.
SOKUBO KAKE UKE – kryt holení zahákováním.
ASHIKUBI KEKE UKE – kryt kotníkem pomocí zahákování.

NÁZVY KOPŮ:
MAEGERI – kop vpřed.
YOKOGERI – kop stranou.
SOKUTOGERI – kop stranou, – název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri.
USHIROGERI – (uširogeri) kop vzad.
MAWASHIGERI – (mavašigeri) obloukový kop.
URAMAWASHIGERI – (uramavašigeri) obloukový kop patou.
USHIROMAWASHIGERI – (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou.
GYAKU MAWASHIGERI – (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven.
NIKACUKIGERI – obloukový kop ploskou chodidla dovnitř.
URA NIKACUKIGERI – obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.
HIZAGERI – kop kolenem.
MAEHIZAGERI – kop kolenem vpřed.
MAWASHIHIZAGERI – (mawašihizageri) obloukový kop kolenem.
TOBIGERI – kop ve výskoku.
MAE TOBIGERI – kop ve výskoku vpřed.
YOKO TOBIGERI – kop ve výskoku stranou.
MAWASHI TOBIGERI – (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku.
USHIROMAWASHI TOBIGERI – (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou.
KAKATOGERI – kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo.
KINGERI – švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie.
FUMIKOMI – dupnutí, kop dupnutím.
FUMIKIRI – kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri.
KEKOMI – přímý kop, na rozdíl od keage.
KEAGE – kyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi.
MAEGERI KEAGE – švihový kop vpřed.
MAEGERI KEKOMI – přímý kop vpřed.
YOKOGERI KEAGE – švihový kop stranou.
YOKOGERI KEKOMI – přímý kop stranou.
NIDAN GERI – dvojitý kop.
NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna.

NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ:
JODAN CUKI – (džódan cuki) úder na horní pásmo.
CHUDAN CUKI – (čůdan cuki) úder na střední pásmo.
GEDAN CUKI – úder na spodní pásmo.
OICUKI, JONCUKI – (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný).
GYAKUCUKI – (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).
MAWASHICUKI – (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák.
NAGASHICUKI – (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem.
TOBIKOMICUKI – úder s výpadem, skočení do úderu.
GYAKUTOBIKOMICUKI – výpad, skočení do úderu gyakucuki.
KIZAMI CUKI – prodloužený úder s vytočením ramen.
KAGICUKI – hákový úder, krátký hák.
AGECUKI – úder zespoda nahoru, zvedák.
CHOKUCUKI – (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů.
TATECUKI – úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze.
URACUKI – krátký úder bez rotace.
JONCUKI NOTSUKOMI – (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu.
GYAKUCUKI NOTSUKOMI – úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu.
MOROTECUKI – úder obouma rukama současně (dvojitý úder).
YAMACUKI – (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou.
AWASECUKI – dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U.
HASAMI CUKI – tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě.
HEIKO CUKI – obouruční paralelní přímý úder.
RENCUKI – vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama).
DANCUKI – opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou).
YOKO MAWASHI UCHI – (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně.
TATE MAWASHI UCHI – (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv.
SHUTO UCHI – (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky.
SHUTO YOKOMEN UCHI – (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů.
SHUTO GAMEN UCHI – (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru.
SHUTO OTOSHI UCHI – (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů.
UCHI SHUTO MAWASHI UCHI – jiný název pro shuto yokomen uchi.
SOTO SHUTO MAWASHI UCHI – jiný název pro shuto gamen uchi.
HAITO UCHI – (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky.
URAKEN UCHI – (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti.
YOKOURAKEN UCHI – (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken.
TATEURAKEN UCHI – (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken.
SHOMEN URAKEN UCHI – (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi.
FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI – (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů.
TETSUI UCHI – (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem.
KENTSUI UCHI – (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi.
YOKOTETSUI UCHI – (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui.
TATETETSUI UCHI – (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui.
TETSUI UCHI YOKOMAWASHI – (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi.
TETSUI UCHI TATEMAWASHI – (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.
EMPI UCHI – (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem.
HIJI ATE – úder loktem, jiný výraz pro empi uchi.
MAE EMPI UCHI – (mai empi uči) úder loktem vpřed.
YOKO EMPI UCHI – (joko empi uči) úder loktem stranou.
MAWASHI EMPI UCHI – (mawaši empi uči) obloukový úder loktem.
USHIRO EMPI UCHI – (uširo empi uči) úder loktem vzad.
TATE EMPI UCHI – (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi.
AGE EMPI UCHI – (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi.
OTOSHI EMPI UCHI – (otoši empi uči) úder loktem dolů.
MAE HIJI ATE – (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi.
YOKO HIJI ATE – (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi.
OTOSHI HIJI ATE – (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi.
USHIRO HIJI ATE – (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi.

NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ:
ATEMI – úder, rána, rozdrcení.
KANSETSU – páčení, páka.
NAGE – hod, podraz.
TOBI – skok.
CUKI – přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki.
UCHI – (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí.
GERI, KERI – kop nohou.
UKE – 1. kryt. / 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání.
OSAE – (osaj) kontrola tlačením, ovládnutí.
ZHIME – (žime) škrcení.
WAZA – technika.
KOGEKI WAZA – útočná technika.
BOGYO WAZA – (bogjó vaza) obraná technika.
ATEMI WAZA – technika úderů, drtící technika.
CUKI WAZA – technika přímých úderů.
UCHI WAZA – (uči vaza) technika seků.
GERI WAZA – technika kopů.
UKE WAZA – technika krytů.
KANSETSU WAZA – technika páčení.
NAGE WAZA – technika hodů, porazů.
OSAE WAZA – technika držení.
ZHIME WAZA – (žime vaza) technika škrcení.
UKEMI WAZA – technika pádů.
DACHI WAZA – (dači vaza) technika postojů.
TE WAZA – technika rukou.
ASHI WAZA – (aši vaza) technika nohou.
TACHI WAZA – (tači vaza) techniky ve stoje.
SUWARI WAZA – techniky v kleče.
RENRAKU WAZA – kombinace technik.
JIYU WAZA – (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink.
HANMI – postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed).
MIGI HANMI – pravý postoj.
HIDARI HANMI – levý postoj.
AI HANMI – (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř.
GYAKU HANMI – (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.
DACHI – (dači) postoj.
SHIZENTAI – (šizentai) přirozený postoj.
KAMAE – bojový střeh.
AYUMI ASHI – (ajumi aši) chůze se střídáním nohou.
SURI ASHI, SURIKOMI ASHI – (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou.
OKURI ASHI – (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha.
TAI HIRAKI – úhyb částečným obratem.
TAI SABAKI – (taj sabaki) úhyb tělem.
TENKAN – zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido.
IRIMI TENKAN – krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido.
SHIKKO – (šikó) chůze po kolenou.
UKEMI – pády.
MAE UKEMI – pád vpřed.
YOKO UKEMI – (joko ukemi) pád stranou.
USHIRO UKEMI – (uširo ukemi) pád vzad.
ZENPO UKEMI – pád vpřed na ruce bez kotoulu.
ZENPO KAITEN UKEMI – pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi.
KIRI, GIRI – sek, respektive řez mečem.
METSU BUSHI – (metsu buši) – doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči.
KUZUSHI – (kuzuši) vychýlení soupeře.
KESA GATAME – vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi.
TURIFUNE – tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido.
HIKITE – poloha ruky v nápřahu u boku.
MIZU NAGARE – poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.

POVELY:
YOI – (joj) pozor, připravte se.
HAJIME – (hadžime) začněte.
YAME – (jame) přerušte, zastavte cvičení.
MATE – zastavte, stejně jako yame.
MAWATE – otočte se.
DODZO – prosím ve smyslu můžete začít, cvičte.
SUZUKETE – pokračujte.
ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU – (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů)
počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon).

Postoje:
HD – heiko-dachi
HsD – heisoku-dachi
HSD – heiko-sanchin-dachi
KkD – kokutsu-dachi
KiD – kiba-dachi
TD – teidži-dachi
RD – renodži-dachi
FD – fudo-dachi
SD – sanchin-dachi
ZD – zenkutsu-dachi
NaD – neko-ashi-dachi
BP – bojový postoj
KSD – kosa-dachi
SHD – shiko-dachi
ST – shizen-tai (volný postoj-BP)
BP – bojový postoj

Směr:
Mae – přední
Hineri – zadní
Ushiro – vzad
Yoko – do strany
Shomen – přední strana
Shakaku(naname) – 45°
Cyokaku – boční postavení
Oi-xxx – přední ruka / noha
Gyaku-xxx – zadní ruka / noha
soto – venkovní
uchi – vnitřní
hanmi – vytočení boku vzad
nanmi – vytočení boků 45°

Pohyb / posun:
Ayumi-ashi: krok
Ushiro-ayumi-ashi: krok vzad
Suri-ashi: posun začínající přední nohou vpřed zadní noha se přisune
Ushiro-suri-ashi: posun začínající zadní nohou vzad a přední se přisune
Yori(cugi)-ashi: posun začínající s přísunem zadní nohy k přední poté přední noha vykročí vpřed
Ushiro-yori(cugi)-ashi: posun začínající s přísunem přední nohy k zadní poté zadní noha vykročí vpřed
Yose-ashi: posun do strany, kdy v levém kamae začíná pohyb pravá noha za levou a následně se levá noha posouvá do strany
Tai-sabaki: uhyb stranou kdy je pohyb zadní nohy do strany kolem osy přední nohy
Tai-hiraky: úhyb(vychýlení) stranou kolem své osy Mawate – obrat o 180°

Ostatní:
T: (tori) – útočník
U: (uke) – obránce
Jodan – horní pásmo
Chudan – střední pásmo
Gedan – spodní pásmo (pokud není v kombinaci uvedeno pásmo, na které se útočí, předpokládá se, že se jedná o CHUDAN)

SLOVNÍK VÝZNAMŮ V KARATE:
yame, stop
hajime, začněte
yoi, pozor, připravit se, výchozí postavení
gyaku, zadní
hidari, levá
migi, pravá
ren, kombinace dvou technik
sanbon, kombinace tří technik
karate, prázdné ruce
kata, forma technik proti neviditelnému soupeři
kumite, forma zápasu
mawate, otočení / obrat
sensei ni rei, pozdrav učiteli
seiza, sed na patách
mokuso, soustředit se, meditace
jodan, horní pásmo
chudan, střední pásmo
gedan, dolní pásmo
hikite, stahující se ruka, protipohyb útočící ruky
kiai bojový výkřik
musubi dachi, volný postoj (shizentai), paty se dotýkají, špičky jsou od sebe v úhlu 90°
zenkucu dachi, útočný postoj, poměr váhy těla 2/3 přední noha, 1/3 zadní noha
kokucu dachi, obranný postoj, poměr váhy těla 2/3 zadní noha, 1/3 přední noha
kiba dachi, postoj jezdce, těžiště uprostřed
renoji dachi, postoj do písmene L, zadní noha směřuje špičkou ven pod úhlem 45°
ashi dachi přesun v postoji
oi tsuki, úder přední rukou bez práce boků
gyaku tsuki, úder zadní rukou
sokumen tsuki, tsuki do strany
uraken uchi, úder hřbetem pěsti
tetsui uchi, úder pěstí malíkovou hranou
nukite tsuki, bodnutí (úder) prsty
empi loket
mae geri, kop dopředu
yoko geri kop do boku
gedan barai, kryt na spodní pásmo
age uke, kryt na horní pásmo
shuto uke, obrana středního pásma hranou ruky
uchi uke, obrana středního pásma vedená zevnitř ven
morote uke, blok vedený oběma rukama, dvojitý blok
kosa uke, kryt zkříženýma rukama
hiji uke, blok loktem
tsukami uke, kryt uchopením
osae uke, obrana tlačením dolů
hiza uke blok kolenem
sonoba mawate, změna postoje (chodidel) bez překroku
hanmi, tělo vytočené bokem do 45°
goshi kamae, postavení boků
fumikomi, kop dupnutím
haishu, hřbet ruky
kime, zpevnění, ohnisko síly
gohon kumite, kombinace útočných a obranných technik v pohybu s partnerem, 5× opakování
kihon ipon kumite, řízené kumite na jednu bodující techniku
sokumen yoko uke, kryt do strany
juji uke, kryt zkříženýma rukama
kakiwake uke, kryt oběma rukama, kryt vytlačením
nagashi uke, blok otevřenou dlaní do strany zevnitř ven
manji uke, dvojitý blok na spodní a horní pásmo
sukui uke, obrana tlakem nahoru
haiwan uke blok vrchní plochou předloktí
mawashi geri, obloukový kop
ushiro geri, kop dozadu
mikatsuki geri, obloukový kop chodidlem zvenčí dovnitř
ren geri dvojitý kop
tate uchi, vertikální sek, obecně
haito uchi, úder vnitřní stranou ruky
kagi tsuki hákový úder
kosa dachi postoj se zkříženými nohami
sun dome, zastavení útoku těsně před cílem
teisho, vnitřní strana ruky
zanshin, bojová připravenost
shitei kata povinná kata
tokui kata, volitelná kata
otoshi, dolů
uchikomi, technika úderů
neko ashi dachi, kočičí postoj
shiko dachi, jezdecký postoj, těžiště uprostřed, špičky směřují ven pod úhlem 45°
teidži dachi postoj do písmene L, špička zadní nohy směřuje ven pod úhlem 90°
ashi barai, podmet nohou
suri ashi, posun začínající přední nohou
yori ashi, posun začínající zadní nohou
ayumi ashi krok vpřed
ura mawashi geri, obloukový kop patou
kansetsu geri kop na koleno
age tsuki, úder zespoda nahoru, zvedák
yama tsuki dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou