Kanku Dai

Jitte

Sochin

Jitte

Unsu

Gojushiho Sho (Dai)

Tekki Shodan

Enpi

Hangetsu

Chinte

Meikyo

Bassai Sho

Gojushiho Dai (Sho)

Tekki Nidan

Jion

Gankaku

Jiin

Wankan

Kanku Sho

Bassai Dai

Tekki Sandan